Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Liptovské Sliače
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Liptovské Sliače

Služby


Aké služby poskytujeme?

ZpS a DSS Liptovské Sliače občanom na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku poskytuje tieto sociálne služby:

Zariadenie pre seniorov

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na túto sociálnu službu.
Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu do Zariadenia pre seniorov vydáva príslušný orgán obce (obec, kde má občan trvalé bydlisko).
Rozhodnutie o odkázanosti na túto službu vydáva príslušný organ Obce Liptovské Sliače, na základe „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“

Domov sociálnych služieb

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba plnoletej osobe fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na túto službu.
Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu do domova sociálnych služieb vydáva príslušný samosprávny orgán (VÚC, v ktorom občan má trvalý pobyt).
Rozhodnutie o odkázanosti na túto službu vydáva príslušný samosprávny orgán, na základe „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“

Opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná v byte fyzickej osoby, ktorá je odkázaná na túto službu.
Rozhodnutie o odkázanosti na túto službu vydáva príslušný organ Obce Liptovské Sliače, na základe „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“

Opatrovateľskú starostlivosť nemožno poskytnúť FO:
a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
b) ktorá je opatrovaná, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie,
c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou,
e) opatrovateľská služba sa poskytuje terénnou sociálnou službou v prirodzenom domácom prostredí.
f) poskytovanie terénnej a ambulantnej sociálnej služby má prednosť pred pobytovou sociálnou službou.

Postup pri poskytovaní opatrovateľskej služby:

 1. Žiadateľ si podá „Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v ZpS a DSS Liptovské Sliače“
 2. Preukáže sa právoplatným rozhodnutím obce o odkázanosti na opatrovateľskú službu vydané Obcou Liptovské Sliače, okrem fyzickej osoby, ktorá opatrovateľskú službu potrebuje z iných vážnych dôvodov, najmä ak je život a zdravie vážne ohrozené, že nemožno sociálnu službu zabezpečiť inak.
 3. Opatrovateľská služby sa poskytuje na základe podpísania „ Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“ medzi ZpS a DSS Liptovské Sliače a prijímateľom sociálnej služby

Ak klientovi zdravotný stav neumožňuje podpísať zmluvu, podpíše zmluvu jeho zákonný zástupca na základe potvrdenie od lekára.

Odľahčovacia služba

Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným (ďalej FO, ktorá opatruje), ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje sociálna služba počas obdobia, v ktorom FO, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.

Postup pri poskytovaní odľahčovacej služby:

 1. Žiadateľ (opatrovaný) si podá „Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v ZpS a DSS Liptovské Sliače“
 2. Preukáže sa právoplatným rozhodnutím obce o odkázanosti na odľahčovaciu službu,
 3. Odľahčovacia služba sa poskytuje na základe podpísania „ Zmluva o poskytovaní sociálnej služby“ medzi ZpS a DSS Liptovské Sliače a prijímateľom sociálnej služby.

Jedáleň

V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
c) dovŕšila dôchodkový vek.

Jedáleň môže stravovanie poskytovať aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osobe uvedenej v ods. 11 písm. b, c,

Postup pri poskytovaní sociálnej služby:

 1. Žiadateľ si podá žiadosť o poskytovanie stravovania,
 2. Preukáže sa rozhodnutím so sociálnej poisťovne, že je poberateľom starobného dôchodku, alebo invalidného dôchodku
 3. Občiansky preukaz
 4. Diétu – odporučenie od lekára
 5. Výšku finančného príspevku na stravovanie pre fyzickú osobu z rozpočtu obce, preukáže rozhodnutím vydaným Obcou Liptovské Sliače.
 6. Stravovanie v Jedálni sa poskytuje na základe podpísania zmluvy ZpS a DSS Liptovské Sliače a prijímateľa sociálnej služby.

Požičiavanie pomôcok

a) Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným stavom odkázanej na pomôcku.
b) Pomôcka sa môže poskytovať FO uvedeným v bode.a) na dohodnutý čas, najdlhšie do zabezpečenia pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia alebo do doby trvania podmienok pre poskytnutie pomôcky.
c) Nepriaznivý zdravotný stav fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Odkázanosť na pomôcku FO preukazuje posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.
d) Pomôcka sa poskytuje na základe dohody ZpS a DSS a žiadateľa.

O zariadení

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Chladný máj – pre ovocie raj.

Sviatok a výročie

Meniny má Júlia, Juliána, Liana, Rita