Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Liptovské Sliače
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Liptovské Sliače

Činnosti


Aké činnosti poskytujeme v našom zariadení?

V ZpS a DSS poskytuje tieto činnosti:

Odborné činnosti:

Základné sociálne poradenstvo je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny a komunity, poskytovanie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Základné sociálne poradenstvo je súčasťou každej sociálnej služby poskytovanej podľa tohto zákona.

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby je:

 • úkony vyprázdňova
 • úkony stravovania,
 • úkony vyprázdňovania močového mechúra,
 • úkony vyprázdňovania hrubého čreva,
 • úkony osobnej hygieny,
 • úkony celkového kúpeľa,
 • úkony obliekania a vyzliekania,
 • úkony pri zmene polohy, sedenia a státia,
 • úkony pri pohybe po rovine a po schodoch,
 • úkony orientácie v prostredí,
 • úkony dodržiavania liečebného režimu,
 • úkony dohľadu.

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov je odborná činnosť, ktorá sa vykonáva so súhlasom plnoletej fyzickej osoby a je zameraná hlavne na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovanie tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme prijímateľa sociálnych služieb.

Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu sebestačnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách. Sociálna rehabilitácia u fyzickej osoby, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby je nácvik používania pomôcky, nácvik prác v domácnosti, nácvik priestorovej orientácie a samotného pohybu, výučba písania a čítania Brailovho písma a sociálna komunikácia.

ZpS a DSS zabezpečuje zdravotnú starostlivosť podľa pokynov zmluvného lekára obyvateľa. Praktický lekár zabezpečuje zdravotnú starostlivosť formou návštevnej služby.

Obslužné činnosti sú ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

Ubytovanie je poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, užívanie spoločenských priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním.

Stravovanie je poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravotnej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav fyzických osôb, podľa ordinácie lekára. Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, obed, a dve vedľajšie jedlá, pri diabetickej a výživnej diéte tri vedľajšie jedlá. Počet odobratých jedál je predmetom dohody s fyzickou osobou, ktorej sa táto starostlivosť poskytuje.

Ďalšie činnosti
 • utváranie podmienok: poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi, úschova cenných vecí, záujmovú činnosť
 • poskytovanie – osobného vybavenia, nevyhnutného ošatenia a obuvi, prepravy, požičiavania pomôcok, zabezpečenia záujmovej činnosti,
 • donáška stravy
 • požičiavanie pomôcok
 • zabezpečenie záujmovej činnosti.

ZpS a DSS ak má vytvorené podmienky, môže vykonávať na účel zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby muzikoterapiu, arteterapiu, hipoterapiu, canisterapiu, biblioterapiu, hydroterapiu, aromatoterapiu a činnostnú terapiu.

O zariadení

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Ženci do poľa, včely z poľa.

Pranostika na akt.deň

Na svätého Eliáša je dopoludnia leto, popoludní jeseň.

Sviatok a výročie

Meniny má Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana