Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Liptovské Sliače
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Liptovské Sliače

2. Názov projektu: Podpora opatrovateľskej služby v obci Lipt. Sliače

Miesto realizácie projektu: Obec Liptovské Sliače – Zariadenie pre seniorov a DSS

Kód projektu v ITMS2014+    312081BIH1

Miesto realizácie projektu: Obec Liptovské Sliače - Zariadenie pre seniorov a DSS

Výzva: OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01 - Podpora opatrovateľskej služby II

Trvanie projektu: december 2021 – november 2023

Hlavná aktivita projektu: poskytovanie opatrovateľskej služby

 

Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to
poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program:              Ľudské zdroje

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

Prioritná os:                          8. REACT-EU

Investičná priorita:                13 - Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID 19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Špecifický cieľ:                           8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-
19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného,
digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Schéma pomoci:                 Schéma štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby č. ŠP SVHZ – 2/2021 uverejnená v Obchodnom vestníku dňa 7.6.2021, štátna pomoc na služby všeobecného hospodárskeho záujmu v zmysle Rozhodnutia Komisie č. 2012/21/EÚ z 20.decembra 2011 o uplatňovaní článku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ na štátnu pomoc vo forme náhrady za službu vo verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu (Ú. v. EÚ L 7/3, 11.1.2012).

na dosiahnutie cieľa           Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa, buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu, alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu.

Opis a cieľ projektu:

Projektom „Podpora opatrovateľskej služby v obci Lipt. Sliače“ sa podporí rozvoj poskytovania terénnej opatrovateľskej služby v územnom obvode obce Liptovské Sliače pre prijímateľov sociálnej služby odkázaných na sociálnu službu, ktorú obec zabezpečuje prostredníctvom „Zariadenia pre seniorov a domov sociálnych služieb Liptovské Sliače“. Cieľom projektu bude predchádzať umiestneniu občanov seniorov, občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a s nepriaznivým zdravotným stavom do pobytových zariadení sociálnych služieb.

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom jednej hlavnej aktivity "Poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí" a podporí zotrvanie občanov v prirodzenom domácom prostredí a zvýši dostupnosť opatrovateľskej služby. Cieľovou skupinou aktivity budú plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne formou opatrovateľskej služby a zamestnanci vykonávajúci opatrovateľskú službu. 

Realizácia projektu prispeje k napĺňaniu 2 ukazovateľov:
- 5 osôb využije nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykovanie služieb sociálneho začlenenia
- 5 zamestnancov bude poskytovať sociálne  služby

Opatrovateľskú službu poskytujeme individuálnym a holistickým prístupom, ktorý umožňuje zo strany ZPS a DSS dodržiavať základné ľudské práva a slobody každému prijímateľovi sociálnej služby, zachováva ľudskú dôstojnosť a integritu jednotlivca, aktivizuje ho k posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jeho sociálnemu vylúčeniu a podporuje jeho začleňovanie do spoločnosti. Opatrovateľská služba sa poskytuje na základe dohodnutých podmienok „Zmluva o poskytovaní sociálnej služby“ v súlade s § 74zákona o sociálnych službách. Rozsah hodín je maximálne v rozsahu hodín vyplývajúcich „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“. Pri uzatváraní zmluvy sa vychádzalo: „Posudok o odkázanosti na sociálnu službu“ a potrieb a návrhov riešenia nepriaznivej situácie prijímateľa sociálnej služby získané sociálnym šetrením priamo v domácnosti. Podľa dohodnutých podmienok zmluvných strán je pridelená opatrovateľka a poskytuje komplexnú starostlivosť (úkony sebestačnosti, úkony starostlivosti o domácnosť, základne sociálne aktivity, dohľad). Aktivita – poskytovanie opatrovateľskej služby sa vykonáva v súlade so Stratégiou deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v SR, Národného akčného plánu prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych služieb na roky 2016 - 2020 a tiež v súlade s Regionálnou integrovanou územnou stratégiou Žilinského kraja na roky 2014 – 2020 a Komunitným plánom obce Liptovské Sliače na roky 2018-2023.

Výška nenávratného príspevku:   73 440- €

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.


www.esf.gov.sk           www.ec.europa.eu          www.mpsvr.sk

Prílohy

Plagát A3.pdf

Plagát A3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 141,22 kB
Dátum vloženia: 15. 6. 2023 10:36
Dátum poslednej aktualizácie: 15. 6. 2023 10:39

Projekty

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Veľa hríbov v júni sýpky nenaplní.

Pranostika na akt.deň

Na svätého Eliáša je dopoludnia leto, popoludní jeseň.

Sviatok a výročie

Meniny má Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana